Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.

Cart Custom Wishlist Scroll Top

Obchodné podmienky

Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a upresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej. Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY platné pre maloobchod obchodnej spoločnosti Xepap, spol. s r.o.

so sídlom: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, Slovenská republika,

IČO: 31 628 605, DIČ: 2020476711, IČ DPH: SK 20 20 476 711,

registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro,  vl. č. 2696/S,

bankové spojenie: IBAN: SK19 0900 0000 0004 0263 2887,

kontaktné údaje: tel.: +421 907 624 668, e-mail: marketing@xepap.sk

Článok I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.gustiamo.sk prostredníctvom uzatvorenia Kúpnej zmluvy na diaľku (elektronicky).
 • Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (odberateľa) na strane druhej.
 • Prevádzkovateľom internetového obchodu www.gustiamo.sk  a zároveň predávajúcim je obchodná spoločnosť Xepap, spol. s r.o., sídlo: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31 628 605, bankové spojenie: SK1909000000000402632887, kontaktný email: obchod@xepap.sk
 • Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, sídlo: Dolná 46, 974 00 Banská Bystrica, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa, tel. č.: 048/412 49 69, 048/415 18 71, fax. č: 048/4124 693, e-mail: bb@soi.sk
Článok II. VYMEDZENIE NIEKTORÝCH POJMOV
 1. Pre účely týchto všeobecných obchodných podmienok sa rozumie:

Predávajúci – obchodná spoločnosť Xepap, spol. s r.o., sídlo: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO: 31 628 605, pričom pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti;

Kupujúci – fyzická osoba, staršia ako 18 rokov, spôsobilá na právne úkony, ktorá prejavila záujem nakupovať tovar cez E-shop a uzavrieť s predávajúcim kúpnu zmluvu ohľadom tovaru ponúkaného cez E-shop; Tieto VOP sa vzťahujú na fyzické osoby – spotrebiteľov najmä podľa ust. zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.

Kupujúci mladší ako 18 rokov nie je oprávnený nakupovať v internetovom obchode gustiamo.sk, pričom pred vstupom do internetového obchodu www.gustiamo.sk je kupujúci povinný potvrdiť, že má viac ako 18 rokov.

Elektronická objednávka – odoslaný elektronický formulár obsahujúci informácie o kupujúcom, zoznam objednaného tovaru z ponuky elektronického katalógu sortimentu predávajúceho a cenu tohto tovaru, a následne spracovaný systémom predávajúceho, pričom sa jedná o objednávku s povinnosťou zaplatiť kúpnu cenu objednaného tovaru;

Tovar – produkty (tovar), ktorých zoznam spolu s popisom ich hlavných vlastností a kúpnou cenou je obsahom elektronického katalógu sortimentu predávajúceho nachádzajúceho na stránke www.gustiamo.sk;

Za alkoholický nápoj sa považujú liehoviny, destiláty, víno, pivo a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového percenta alkoholu.

E-shop – internetový obchod predávajúceho umiestnený na internetovej stránke  www.gustiamo.sk, umožňujúci nakupovanie tovaru ponúkaného predávajúcim na uvedenej stránke;

Účet kupujúceho – účet kupujúceho, ktorý bol zaregistrovaný v systéme predávajúceho, a na ktorom sú zhromažďované identifikačné osobné údaje kupujúceho, prostredníctvom ktorého kupujúci realizuje svoje objednávky na E-shope. Kupujúci sa prihlasuje do svojho Účtu pomocou prihlasovacieho mena/e-mailová adresa kupujúceho/ a prihlasovacieho hesla (reťazec znakov nevyhnutný pre autentifikáciu, t.j. identifikáciu a overenie totožnosti kupujúceho v systéme predávajúceho).

Uzatvorená Individuálna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim na základe dohody zmluvných strán má prednosť pred ustanoveniami týchto VOP.

Článok III. REGISTRÁCIA KUPUJÚCEHO A OBJEDNÁVANIE TOVARU
 1. Nakupovať na e-shope www.gustiamo.sk môžu registrovaní aj neregistrovaní spotrebitelia. Nákup na e-shope nie je podmienený registráciou kupujúceho.
 • Kupujúci je oprávnený vykonať registráciu na internetovej stránke www.gustiamo.sk v rámci štandardnej registrácie cez ikonu účtu v hlavičke, alebo v rámci objednávky pomocou funkcie „Prihlásiť sa – Registrovať sa“. Kupujúci v rámci registrácie vyplní nasledovné údaje: E-mailová adresa. Následne kupujúci obdrží e-mail potvrdzujúci vytvorenie účtu. Súčasťou predmetného e-mailu je odkaz pre nastavenie hesla kupujúceho. V účte si kupujúci môže spravovať svoje objednávky, meniť fakturačnú a dodaciu adresu, ako aj zmeniť heslo.
 • Prihlasovacie meno a prihlasovacie heslo,  prostredníctvom ktorých sa kupujúci bude prihlasovať do E-shopu, sa oboma stranami považuje za predmet obchodného tajomstva a obe strany sa zaväzujú s nimi nakladať tak, aby nemohlo dôjsť k ich zneužitiu neoprávnenou osobou, inak zodpovedajú za škody tým druhej strane spôsobené.Predávajúci nenesie zodpovednosť za sprístupnenie prihlasovacieho mena a prihlasovacieho hesla, ďalším osobám zo strany kupujúceho.
 • K uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, na základe ktorej predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar (ďalej len „Kúpna zmluva“), dochádza na základe návrhu na uzavretie Kúpnej zmluvy (ďalej aj „elektronická objednávka“) kupujúceho a jeho elektronického prijatia predávajúcim (ďalej aj „elektronické potvrdenie objednávky“).
 • Elektronickou objednávkou kupujúceho sa rozumie výber konkrétneho tovaru kupujúcim z ponuky predávajúceho uvedenej v elektronickom katalógu sortimentu predávajúceho na stránke www.gustiamo.sk, a to prostredníctvom tlačidla/ikony s názvom PRIDAŤ DO KOŠÍKA.
 • Elektronickú objednávku tovaru kupujúci uskutoční tak, že si prostredníctvom ponuky na stránke www.gustiamo.sk vyberie konkrétny tovar a vloží požadovaný počet kusov daného tovaru do nákupného košíka.
 • Kupujúci si následne v elektronickej objednávke v časti „NÁKUPNÝ KOŠÍK – ZOBRAZIŤ KOŠÍK – POKLADŇA“ skontroluje druh/názov a množstvo objednaného tovaru vrátane jeho kúpnej ceny. Kupujúci je oprávnený v časti „NÁKUPNÝ KOŠÍK“ uplatniť aj kupón, a to vložením kódu kupóna a stlačením tlačidla „POTVRDIŤ KUPÓN“.
 • Prostredníctvom tlačidla „SKONTROLOVAŤ A OBJEDNAŤ“ prejde kupujúci do časti označenej ako „FAKTURAČNÉ ÚDAJE“, v rámci ktorej kupujúci uvedie nasledovné údaje: (i) e-mailová adresa; (ii) krstné meno; (iii) priezvisko; (iv) názov spoločnosti; (v) krajina/región; (vi) ulica; (vii) PSČ; (viii) mesto; (ix) telefón. V prípade, ak kupujúci žiada odoslať tovar na inú adresu ako fakturačnú, kupujúci vyplní nasledovné údaje v časti „Odoslať na inú adresu?“: (i) krstné meno; (ii) priezvisko; (iii) názov spoločnosti; (iv) krajina/región; (v) ulica; (vi) PSČ; (vii) mesto.
 • Kupujúci môže uviesť do poznámky k objednávke svoje špecifické požiadavky týkajúce sa doručenia objednávky, predávajúci im však nie je povinný vyhovieť, a to ani v prípade uzavretia kúpnej zmluvy.
 1. Kupujúci následne prejde do časti označenej ako „DOPRAVA A PLATBA“, v rámci ktorej si kupujúci vyberie spôsob dopravy a platby a zadá požadované údaje (pokiaľ nie je registrovaný a prihlásený – v tom prípade sa údaje predvyplnia z údajov uložných v účte).
 1. Po uvedení týchto údajov sa kupujúcemu v  pokladni zobrazí zhrnutie jeho objednávky, ktoré obsahuje: (i) predmet objednávky (názov, druh a množstvo tovaru); (ii) celkovú cenu objednávaného tovaru vrátane DPH; (iii) náklady na dopravu; (iv) vybraný spôsob platby; (v) fakturačné údaje a (vi) doručovacia adresa.
 1. Pre odoslanie objednávky je potrebné stlačiť tlačidlo označené ako „OBJEDNAŤ S POVINNOSŤOU PLATBY“. Elektronická objednávka musí obsahovať tiež vyhlásenie kupujúceho potvrdzujúce, že sa kupujúci oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Kúpnej zmluvy a bez výhrad s nimi súhlasí, ako aj vyhlásenie o oboznámení sa so spracovaním osobných údajov (pravidlá ochrany súkromia). Súhlas so spracovaním osobných údajov, ako aj súhlas so všeobecnými obchodnými podmienkami, sa vyjadruje prostredníctvom tzv. funkcie checkbox – zaškrnutia políčka. Uzatvorením zmluvy s predávajúcim, akceptuje Všeobecné obchodné podmienky vrátane cenníka tovaru.
 1. Kupujúcemu bude po vytvorení a odoslaní záväznej objednávky v e-shope odoslaný vygenerovaný e-mail potvrdzujúci doručenie objednávky predávajúcemu na jej spracovanie. Tento e-mail znamená akceptovanie objednávky tovaru a dochádza ním k uzavretiu kúpnej zmluvy.
 1. V potvrdzujúcom e-maily kupujúci obdrží identifikačné číslo objednávky a zhrnutie objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v objednávke. Súčasťou potvrdenia objednávky je (i) daňový doklad, ktorým sa fakturuje kúpna cena objednaného tovaru; (ii) všeobecné obchodné podmienky a (iii) formulár na odstúpenie kupujúceho/spotrebiteľa od zmluvy.
 1. Predávajúci si vyhradzuje právo neprijať elektronickú objednávku, resp. jej časť (odmietnuť návrh na uzavretie kúpnej zmluvy) alebo záväzok, resp. jeho časť predávajúceho z už uzavretej kúpnej zmluvy zaniká, ak sa plnenie stane nemožným (predávajúci nie je povinný dodať tovar), a to najmä v týchto prípadoch:
 1. elektronickú objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (neúplne, resp. chybne vyplnené údaje v elektronickej objednávke;
 • kupujúci je nedostupný /t.j. napriek pokusu o telefonické spojenie sa s kupujúcim nie je možné tel. skontaktovať a/alebo kupujúci neodpovedá na e-mail a/alebo inak doručovanú písomnosť predávajúceho, a to ani do troch dní od jej doručenia kupujúcemu, a/alebo v prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, atď.;
 • požadovaný tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo je dlhodobo nedostupný, alebo sa výrazným spôsobom zmenila kúpna cena alebo dodacie podmienky u dodávateľa tovaru;
 • kupujúci nedosiahol 18 rokov veku a objednal si alkoholický nápoj.

Predávajúci (podľa jeho vlastného uváženia) môže zrušiť celú alebo len časť objednávky, pokiaľ je dodanie zvyšnej časti objednávky možné.

 1. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami prehlasuje, že všetky ním uvedené údaje pri objednávke a/alebo registrácií Účtu kupujúceho sú pravdivé, úplné a správne. Predávajúci nie je povinný overovať ich pravdivosť, úplnosť a správnosť. Kupujúci zodpovedá za pravosť poskytnutých informácií. Za poskytnutie chybných údajov pri platbe je rovnako zodpovedný kupujúci. Predávajúci nezodpovedá za škodu a omeškanie dodania objednávky, ktoré je spôsobené poskytnutím nesprávnych / nepravdivých údajov pri objednávke. Kupujúci je povinný v prípade objavenia chyby v zadaných informáciách bezodkladne kontaktovať predávajúceho. Pokiaľ tieto zmeny kupujúci nevykoná do času odovzdania zásielky prepravcovi, zvýšené náklady na dopravu znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak. Táto skutočnosť nie je dôvodom na odstúpenie od uzatvorenej zmluvy.
 1. Uzatvorený zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim je kúpnou alebo inou individuálne dojednanou zmluvou, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je aj reklamačný poriadok, ktorý je zverejnený na stránke e-shopu.
 1. Uskutočnením nákupu s predávajúcim, kupujúci vyjadruje svoj neodvolateľný súhlas s VOP a RP.
 1. Za objednávku sa nepovažuje telefonické rezervovanie tovaru na čísle uvedenom na e-shope predávajúceho. Uvedeným spôsobom dôjde iba k rezervácii tovaru v predajni. V tomto prípade je možný len osobný odber na predajni a nevzťahuje sa naň ustanovenie Čl. VII. týchto VOP, nakoľko sa nejedná o zmluvu uzatvorenú podľa Zákona č. 102/2014 Z. z. Tovar je na predajni len rezervovaný a zmluva je uzatvorená až na mieste osobného odberu v predajni alebo v sklade predávajúceho.
Článok IV. DODANIE TOVARU
 1. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe v mieste dodania. 
 • Miestom dodania sa rozumie dodacia adresa uvedená v objednávke kupujúceho ako doručovacia adresa.
 • Kupujúci má povinnosť tovar na dohodnutom mieste (dodacej adrese) prevziať. Ak kupujúci nebude schopný prevziať objednaný tovar riadne a včas, je povinný o tejto skutočnosti písomne vopred informovať predávajúceho, a to bezodkladne po tom, čo sa o nemožnosti prevzatia objednaného tovaru dozvie.
 • Dodanie tovaru predávajúci uskutočňuje formou listu/balíka, a to poštovým doručovateľom alebo kuriérom, doručeným na adresu uvedenú v objednávke ako miesto dodania (dodacia adresa). Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť prepravcovi (doručovateľovi) číslo objednávky, ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí objednaného tovaru predložiť prepravcovi písomné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.
 • Dodanie tovaru prostredníctvom tzv. osobného odberu predávajúci uskutočňuje odovzdaním objednaného tovaru kupujúcemu alebo ním splnomocnenej osobe na adrese: Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, a to počas otváracích hodín predávajúceho, t.j. v čase od …….. hod. do ……… hod. Osobný odber tovaru je možný do 3 /troch/ dní od prijatia elektronickej objednávky. Kupujúci je povinný pri prevzatí objednaného tovaru oznámiť predávajúcemu číslo objednávky, ako aj preukázať svoju totožnosť, a to za účelom identifikácie kupujúceho a konkrétnej objednávky. V prípade, ak kupujúci splnomocní na prevzatie objednaného tovaru tretiu osobu, tretia osoba je povinná pri prevzatí objednaného tovaru predložiť predávajúcemu písomné plnomocenstvo, ktoré oprávňuje tretiu osobu na prevzatie objednaného tovaru.
 • V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme v dodacej lehote a/alebo tovar sa vráti predávajúcemu späť, je predávajúci oprávnený po uplynutí dodacej lehoty odstúpiť od Kúpnej zmluvy a od kupujúceho požadovať náhradu nákladov na prepravu a uskladnenie súvisiacich s neúspešným dodaním tovaru. Po dobu omeškania kupujúceho s prevzatím tovaru prechádza na kupujúceho aj nebezpečenstvo škody na tovare.
 • Pri dodaní tovaru predávajúci vystaví kupujúcemu dodací list. Každý dodací list musí obsahovať najmä: (i) riadne označenie (identifikácia) predávajúceho a kupujúceho; (ii) druh (názov) dodaného tovaru; (iii) množstvo dodaného tovaru; (iv) celková cena dodaného tovaru; (v) dátum dodania tovaru; (vi) odtlačok pečiatky a podpis predávajúceho a kupujúceho, resp. osôb oprávnených konať za nich s uvedením mena a priezviska osoby, ktorá dodací list podpisuje; (vii) príp. ostatné náležitosti. Ak predávajúci odovzdá kupujúcemu pri dodaní tovaru iba faktúru, táto môže v danom prípade nahrádzať dodací list za predpokladu, že je to vo faktúre uvedené.
 • Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru na mieste skontrolovať stav balenia, či je zásielka nepoškodená a kompletná. Ak je porušená ochranná páska, balenie obsahuje trhliny, deformovaný roh, prerazený kartón alebo iné znaky porušenia, mohlo dôjsť aj k porušeniu doručovaného tovaru. Ak je obal viditeľne poškodený, odporúča sa kupujúcemu zásielku neprebrať a spísať s prepravcom (doručovateľom) protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy. Za škody vzniknuté počas prepravy je zodpovedný prepravca (doručovateľ). Ak kupujúci tovar prevezme napriek evidentnému poškodeniu obalu, prípadná reklamácia tovaru nebude uznaná.
 • Kupujúci je súčasne povinný dodaný tovar skontrolovať alebo zabezpečiť jeho skontrolovanie, , a to bezodkladne po odovzdaní tovaru kupujúcemu. Zjavné vady tovaru (týkajúce sa množstva, akosti, druhu a vyhotovenia) je kupujúci povinný bezodkladne, najneskôr nasledujúci pracovný deň od dodania tovaru, písomne oznámiť predávajúcemu.
 1. V prípade, ak kupujúci najneskôr nasledujúci pracovný deň od dodania tovaru písomne nenamietne predávajúcemu, že tovar vykazuje vady, a to v akosti a/alebo druhu a/alebo množstve a/alebo vyhotovenia uvedenom v objednávke kupujúceho, platí nevyvrátiteľná právna domnienka, že predávajúci dodal kupujúcemu tovar v akosti a/alebo druhu a/alebo množstve a/alebo vyhotovení uvedenom v objednávke kupujúceho.  
 1. V prípade, ak nebude v moci predávajúceho dodať objednaný tovar (napr. v dôsledku nedodania tovaru predávajúcemu jeho dodávateľom), oznámi predávajúci túto skutočnosť bez zbytočného odkladu kupujúcemu a týmto oznámením sa Kúpna zmluva ohľadom tohto tovaru zrušuje a predávajúcemu zaniká povinnosť dodať tento tovar kupujúcemu.
 1. Najmä no nie výlučne, v prípade, ak kúpna cena tovaru uvedeného v objednávke kupujúceho a/alebo ak kúpna cena tovaru, ktorý sa má kupujúcemu dodať v daný mesiac na základe viacerých kúpnych zmlúv, presiahne sumu 1.000 eur bez DPH, je predávajúci oprávnený podmieniť dodanie tovaru zaplatením zálohy, ktorej výšku je bez obmedzenia oprávnený určiť predávajúci, prípadne je predávajúci oprávnený podmieniť dodanie tovaru kupujúcemu zaplatením kúpnej ceny v celom rozsahu vopred, pred dodaním tovaru.
 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím.
 1. Predávajúci doručuje tovar len v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky.
Článok V. KÚPNA CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY
 1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu za dodaný tovar kúpnu cenu stanovenú v elektronickom katalógu platnom v deň odoslania objednávky. Dohodnutá kúpna cena zahŕňa daň z pridanej hodnoty (DPH). Kúpne ceny na E-shope platia len pre nákup tovaru prostredníctvom internetového obchodu a nemusia byť totožné s kúpnymi cenami na maloobchodných predajniach predávajúceho.
 • Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a objednávka sa stáva záväznou s povinnosťou platby.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek upraviť cenu tovaru uvedenú na internetovej stránke elektronického obchodu gustiamo.sk. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na už objednaný tovar, bez ohľadu na to, že ešte nedošlo k dodaniu tovaru.
 • Kúpna cena tovaru nezahŕňa náklady na prepravu tovaru do miesta dodania, ktoré budú kupujúcemu účtované osobitne podľa spôsobu prepravy tovaru do miesta dodania a spôsobu platby, ktoré si kupujúci zvolil v (elektronickej) objednávke. Balné je zahrnuté v cene prepravy.
 • Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu a náklady na prepravu za dodaný tovar nasledovne:

Pri dobierke  – platbou v hotovosti a/alebo platobnou kartou pri odovzdaní tovaru kupujúcemu.

Bez dobierky – na základe faktúry vystavenej predávajúcim v deň, ktorý bude ako deň splatnosti uvedený na príslušnej faktúre, a to bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho uvedený na faktúre.

Prostredníctvom PayPal (ApplePay a GooglePay) – platbu za tovar je možné zrealizovať prostredníctvom PayPal účtu. Po výbere tohto spôsobu platby a potvrdení objednávky, bude kupujúci presmerovaný na zabezpečené stránky www.paypal.com, kde vykoná platbu.

Pri osobnom odbere – platbou v hotovosti alebo platobnou kartou priamo do pokladne predávajúceho.

 • V prípade promo akcií platí, že darčeky k nákupu sú limitované a ak dôjde k ich nedostupnosti, nemá kupujúci nárok na inú kompenzáciu alebo náhradu.
 • Všetky akcie, zľavy a bonusy sú časovo limitované a platia do vypredania zásob.
 • Ak má kupujúci zľavový kód / promo kód a neuplatní ho pri vytváraní objednávky, tento kód už nie je možné dodatočne na danú objednávku uplatniť.
 • Kupóny na zľavu nie je možné kumulovať. Pri jednom nákupe je možné uplatniť maximálne jeden platný promo kód.
Článok VI. REKLAMAČNÉ PODMIENKY
 1. Záruky a reklamácie sú upravené v samostatnom dokumente s názvom: Reklamačný poriadok.
Článok VII. POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA KUPUJÚCEHO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
 1. Kupujúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim alebo kupujúcim určenou treťou osobou, s výnimkou dopravcu.
 • Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy podľa bodu 1. tohto článku.
 • Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy, je kupujúci povinný informovať predávajúceho o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením, a to buď listom zaslaným poštou na adresu sídla predávajúceho alebo e-mailom na e-mail adresu: gustiamo.sk. Na tento účel je kupujúci oprávnený použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý kupujúci obdrží so spätným potvrdením o prijatí elektronickej objednávky na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v registračnom formulári.
 • Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak kupujúci odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.
 • V prípade, ak kupujúci odstúpi od zmluvy prostredníctvom e-mailu, predávajúci je povinný ihneď po prijatí odstúpenia od zmluvy potvrdiť kupujúcemu prijatie odstúpenia od zmluvy, a to na e-mailovú adresu, ktorú kupujúci uviedol v odstúpení od zmluvy.
 • Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávahúcemu (doporučene na adresu: Jesenského 4703, 960 01  Zvolen) alebo ho (i) odovzdať predávajúcemu alebo (ii) osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.
 • Predávajúci je povinný v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, poštovné a iných nákladov a poplatkov (ďalej v texte aj „platby kupujúceho“).
 • Platby kupujúceho je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vráteného tovaru(nepoškodeného a nepoužitého tovaru)späť na adresu predávajúceho, a to rovnakým spôsobom vrátenia, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.
 1. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
 1. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 8. a 9. tohto článku pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
 1. Kupujúci je povinný zabaliť tovar, ktorý je predmetom odstúpenia, do pôvodného obalu alebo obalu, ktorý je vyhovujúci na to, aby pri preprave nedošlo k poškodeniu tovaru.
 1. Kupujúci pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
 1. Kupujúci nie je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, predmetom ktorej je:
 1. predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť, a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy;
 • predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
 • predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze;
 • predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov, a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený;
 • predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom;
 • vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré kupujúci výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u skupujúceho a kupujúci si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal;
 • predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil;
 • poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Článok VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
 1. Tieto obchodné podmienky tvoria neoddeliteľnú súčasť Kúpnej zmluvy.
 • Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci a spoločnosti spravujúce webovú stránku gustiamo.sk spracovávajú jeho osobné údaje v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Bližšie informácie sú k dispozícii na gustiamo.sk
 • Právne vzťahy vznikajúce medzi predávajúcim a kupujúcim  – spotrebiteľa sa riadia právnymi predpismi SR, a to zákonom č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a zákonom č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, týmito VOP, reklamačným poriadkom prípadne ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy.
 • Zmluvný vzťah predávajúceho a kupujúceho – nie spotrebiteľa sa riadi ustanoveniami uzatvorenej osobitnej zmluvy a právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä Obchodným zákonníkom.
 • Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 01.05.2022

Xepap, spol. s r.o.

Doprava zadarmo

Všetky objednávky, v akejkoľvek cene vám doručíme zadarmo

30 dní na vrátenie tovaru

Garantujeme vám možnosť vrátenia tovaru až do 30 dní od objednávky

Osobné prevzatie

Objednávku si môžete osobne prevziať v našej výdajni vo Zvolene

100% bezpečnosť nákupu

Vaše bezpečnosť je u nás v každom ohľade na prvom mieste