Nákupný košík

Žiadne produkty v košíku.

Cart Custom Wishlist Scroll Top

Ochrana súkromia

INFORMÁCIE A PRÍSTUP K OSOBNÝM ÚDAJOM

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ PREVÁDZKOVATEĽA

podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a

ust. § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

1.       Identifikačné a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Obchodné meno:        Xepap,  spol. s r.o.
Sídlo:                           Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, Slovenská republika
IČO:                           31 628 605

DIČ:                            2020476711

IČ DPH:                     SK 2020476711

Registrácia:                 Obchodný register okresného súdu Banská Bystrica,

                                    oddiel: Sro, vložka č.: 2696/S


Kontaktné údaje:        tel.: +421 907 624 668, e-mail: marketing@xepap.sk

2.       Účel a spôsob spracúvania osobných údajov:

Pri spracúvaní osobných údajov je zákazník (objednávateľ) v zmysle ust. § 5 písm. n) zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov, dotknutou osobou, t.j. osobou ktorej osobné údaje sa spracúvajú.

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa) prevádzkovateľ spracováva v elektronickej a listinnej forme a sú uložené na serveri, ktorý v súlade s platnými smernicami zabezpečuje ochranu osobných údajov. Zabezpečenie počítačovej siete je v súlade s požadovanými bezpečnostnými pravidlami.

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa) nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Realizácia kúpnej zmluvy

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) prevádzkovateľ spracúva za účelom uzatvorenia a plnenia práv a povinností vyplývajúcich zo zmlúv zakladajúcich obchodno-právne vzťahy podľa zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonníka, občianskoprávne vzťahy podľa zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník, vzťahy podľa zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho, ako aj iných platných právnych predpisov (prijatie, evidencia a spracovanie objednávok, vydanie účtovných dokladov, riešenie reklamácií, upomienok, zápočtov, uskutočnenia právnych úkonov týkajúcich sa zmluvného vzťahu, žalôb a pod.), ako aj za účelom vedenia Účtu kupujúceho.

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) pre účely uzatvorenia a realizácie Kúpnej zmluvy, ako aj účely registrácie a ďalšieho spracovania Účtu kupujúceho, v nasledovnom rozsahu: (i) Meno a Priezvisko, (ii) Fakturačná adresa, (iii) Dodacia adresa, (iv) E-mailová adresa, (v) Telefónne číslo., (vi) Bankové spojenie a platobné údaje.

Reklamné/marketingové účely

Osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) prevádzkovateľ spracúva aj na reklamné /marketingové účely, cieľom ktorých je poskytnúť zákazníkovi (objednávateľovi/kupujúcemu) reklamu orientovanú na aktuálne alebo vnímané potreby.

Pri reklamných/marketingových účeloch prevádzkovateľ používa a zhromažďuje e-mailovú adresu zákazníka (objednávateľa/kupujúceho), aby tak prevádzkovateľ propagoval svoje vlastné výrobky a/alebo služby, ktoré sú podobné tým, ktoré zákazník (objednávateľ/kupujúci) získal na základe zrealizovanej objednávky.

V rámci marketingových aktivít je zákazník (objednávateľ/kupujúci) oprávnený odoslaním elektronickej objednávky prihlásiť sa na odber noviniek a akcií (rozosielka/newsletter) pripravovaných na web stránke https://www.gustiamo.sk/. Z rozosielky sa zákazník (objednávateľ/kupujúci) môže odhlásiť na priloženom odkaze na odhlásenie alebo e-mailovou správou na adrese: marketing@xepap.sk.   

3.       Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje zákazníka (objednávateľa) po dobu trvania zmluvného vzťahu a následne za účelom archivácie v súlade s platnými právnymi predpismi o archivácii, a to po dobu 2 rokov pre účely prípadnej reklamácie, po dobu 10 rokov pre účtovné a daňové účely (pokiaľ osobitý právny predpis nevyžaduje inú dobu uchovávania), po dobu 4 rokov (resp. 10 rokov) po skončení zmluvného vzťahu, a to z dôvodu plynutia premlčacej doby.

4.       Príjemca poskytnutých osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že osobné údaje zákazníka (objednávateľa) sú poskytované nasledovným príjemcom:

Ing. Roman Kubiš – REPUBLICA, Andreja Hlinku 2431/54, 960 01 Zvolen, IČO: 40671399 (dodávateľ podnikového informačného systému, ktorý zabezpečuje jeho podporu)

THR Systems a.s., Jilemnického 1204/3, 960 01 Zvolen, IČO: 36039071 (dodávateľ hardware a správca mailového serveru)

Tatrasoft Group s.r.o., Sibírska 4, 831 02 Bratislava – 3, IČO: 35752831 (dodávateľ hardware a správca skladového systému)

GLS General Logistics Systems Slovakia s.r.o., Budča 1039, 962 33 Budča, IČO: 36624942 (doručovateľské a kuriérske služby)

Slovak Parcel Service s.r.o., Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31329217 (doručovateľské a kuriérske služby)

MailerLite Limited, so sídlom Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Írsko, ID: D02 P593 (poskytovateľ softvéru na zasielanie newsletterov)

The Constant Company, LLC., so sídlom 319 Clematis Street Suite 900, West Palm Beach, FL 33401, ID: 164635295 (poskytovateľ servera s umiestnením vo Frankfurte, Nemecko)

Xepap, spol. s r o. , Jesenského 4703, 960 01 Zvolen, IČO 31 628 605 ( prevádzkovateľ )

5.       Prenos osobných údajov:

Prevádzkovateľ prehlasuje, že prenos osobných údajov zákazníka (objednávateľa) do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie, sa neuskutočňuje.

6.       Práva zákazníka (objednávateľa) ako dotknutej osoby:

Odvolať súhlas – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré na jeho základe o zákazníkovi (objednávateľovi) boli prevádzkovateľom, spracované.

Právo na prístup – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na poskytnutie potvrdenia o tom, že sa spracúvajú jeho osobné údaje. Potvrdenie o spracovaní osobných údajov zákazníka (objednávateľa) prevádzkovateľ poskytne v písomnej listinnej forme, pokiaľ zákazník (objednávateľ) nepožiada iný spôsob ich poskytnutia.

Právo na opravu – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil, doplnil, aktualizoval nesprávne, neúplné alebo neaktuálne osobné údaje, ktoré sa ho týkajú.

Právo na výmaz (na zabudnutie) – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa ho týkajú, a to v prípadoch uvedených v ust. § 23 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na obmedzenie spracúvania – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie jeho osobných údajov, a to v prípadoch uvedených v ust. § 24 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo na prenosnosť údajov – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo získať osobné údaje, ktoré sa ho týkajú a ktoré poskytol prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto osobné údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi (tretej osobe).

Právo namietať – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo namietať spracúvanie jeho osobných údajov, a to za podmienok uvedených v ust. § 27 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – zákazník (objednávateľ/kupujúci) má právo v prípade, ak sa domnieva, že jeho osobné údaje prevádzkovateľ spracúva nespravodlivo alebo nezákonne, podať návrh na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Zákazník (objednávateľ/kupujúci) je oprávnený svoje práva uplatniť písomnou listinnou formou adresovanou na adresu sídla prevádzkovateľa alebo osobne u prevádzkovateľa.

7.       Zásady spracúvania osobných údajov:

Zásada zákonnosti – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) v súlade s platnými právnymi predpismi, a to najmä zákona č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv zákazníka (objednávateľa/kupujúceho).

Zásada obmedzenia účelu – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho )na konkrétny účel, a to výlučne na účely plnenia povinností ako zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) vyplývajúceho zo vzťahu.

Zásada minimalizácie osobných údajov – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) len v rozsahu, v ktorom je to nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania.

Zásada správnosti – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) s dôrazom na ich presnosť a podľa potreby a požiadaviek zákazníka (objednávateľa), osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) opravuje, dopĺňa a aktualizuje.

Zásada minimalizácie uchovávania – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) len počas obdobia nie dlhšieho, než je nevyhnutné pre dosiahnutie účelu ich spracovania, okrem spracúvania osobných údajov zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) za účelom archivácie, na štatistický účel alebo plynutie premlčacej doby.

Zásada integrity a dôvernosti – prevádzkovateľ spracúva osobné údaje zákazníka (objednávateľa/kupujúceho) spôsobom, ktorý zaisťuje ich náležité zabezpečenie, vrátane ich ochrany pomocou vhodných technických alebo organizačných opatrení pred neoprávneným či protiprávnym spracovaním a pred náhodnou stratou, zničením alebo poškodením.

Zásada zodpovednosti – prevádzkovateľ zodpovedá za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov zákazníka (objednávateľa/kupujúceho).

Xepap, spol. s r.o.

Doprava zadarmo

Všetky objednávky, v akejkoľvek cene vám doručíme zadarmo

30 dní na vrátenie tovaru

Garantujeme vám možnosť vrátenia tovaru až do 30 dní od objednávky

Osobné prevzatie

Objednávku si môžete osobne prevziať v našej výdajni vo Zvolene

100% bezpečnosť nákupu

Vaše bezpečnosť je u nás v každom ohľade na prvom mieste